Redeiras.net

Política de privacidade

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

De conformidade co deber de información contida no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación recóllense os seguintes datos: as persoas propietarias de www.redeiras.net é RAQUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ e ADRIANA PÉREZ RODRÍGUEZ, con NIFs número 34991166R e 44472438Y respectivamente, e con correo electrónico de contacto: info@redeiras.net

2. USUARIOS

O acceso e/ou uso deste portal de RAQUEL RODRÍGUEZ e ADRIANA PÉREZ atribúe a condición de USUARIO, que acepta, a partir dese acceso e / ou uso, as Condicións xerais de uso aquí reflectidas. As condicións anteriormente mencionadas aplicaranse con independencia das Condicións Xerais de Contratación que, no seu caso, sexan obrigatorias.

3. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

Responsable

Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

  • Identidade: RAQUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ e ADRIANA PÉREZ RODRÍGUEZ
  • Teléfono: 613 14 82 36
  • E-mail: info@redeiras.net

Finalidade

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En Redeiras.net tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de xestionar o envío da información ou dos produtos solicitados.

Non se realizarán tratamentos de datos automatizados co fin de elaborar perfís.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais facilitados polo usuario conservaranse mentres non se solicite a supresión dos mesmos por parte do interesado.

Lexitimación

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución da súa solicitude, o desenvolvemento e execución das relacións contractuais e precontractuais establecidas con vostede, así como o cumprimento de obrigacións legais que lle son de aplicación a RAQUEL RODRÍGUEZ e ADRIANA PÉREZ.

Destinatarios

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

RAQUEL RODRÍGUEZ e ADRIANA PÉREZ non realizan cesións de datos a terceiros salvo ás Administracións públicas a as que sexa obrigado por lei.

Dereitos

O usuario poderá exercer en todo momento os dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición e Portabilidads dos datos aportados, según o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, e na Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, dirixindo un escrito no que especifique que dereito desexa exercer e anexando copia de documento oficial que o identifique dirixido o correo electrónico info@redeiras.net

Do mesmo xeito, o interesado pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control.


En cumprimento das disposicións do Regulamento Xeral (UE) 2016/679 sobre Protección de Datos, e da Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, informamos ao usuario que os datos persoais que nos proporcione de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, incorporaranse ás Actividades de Tratamento automatizadas de procesamento de datos de carácter persoal de RAQUEL RODRÍGUEZ e ADRIANA PÉREZ, para poder prestar os nosos servizos, así como para mantelo informado sobre asuntos relacionados coa actividade da empresa e os seus servizos. Os campos marcados con “*” son obrigatorios, polo que a omisión destes campos impedirá que o USUARIO goce dalgún dos servizos e a información ofrecida na web. Os datos contidos nel serán tratados confidencialmente.

RAQUEL RODRÍGUEZ e ADRIANA PÉREZ cumpren plenamente a lexislación vixente sobre protección de datos persoais e cos compromisos de confidencialidade inherentes á súa actividade.

RAQUEL RODRÍGUEZ e ADRIANA PÉREZ adoptaron as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade esixido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, para evitar, na medida do posible e sempre de acordo co estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para realizar a xestión anteriormente mencionada, pode ser necesario transferir os datos aos procesadores de datos, ás empresas colaboradoras e ás administracións públicas (que poden verificar a exactitude dos datos).

No caso de que o USUARIO proporcione datos persoais, facendo referencia a persoas distintas a el mesmo, o USUARIO debe, previamente á inclusión, informarlles dos contidos desta cláusula, de conformidade có disposto no Regulamento Xeral (UE) Protección de Datos 2016/679, e na Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais.

RAQUEL RODRÍGUEZ e ADRIANA PÉREZ como responsables da actividade de tratamento, garanten o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición e portabilidade dos datos proporcionados, tal e como se establece no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 sobre Protección de Datos, e na Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, o USUARIO pode exercer os dereitos en calquera momento, escribindo unha carta ao domicilio social, achegando unha copia do DNI ou do Pasaporte.

RAQUEL RODRÍGUEZ e ADRIANA PÉREZ garanten que tódalas comunicacións comerciais dirixidas aos seus clientes cumpran coa normativa vixente.

Polo tanto, de acordo coa Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e da Lei Xeral de Telecomunicacións 9/2014, informámoslle ao USUARIO que RAQUEL RODRÍGUEZ e ADRIANA PÉREZ poden enviarlle por vía electrónica información sobre produtos e servizos de interese aos que dá o seu consentimento

En calquera momento pode revogar esta autorización na dirección de correo electrónico info@redeiras.net